Algemene voorwaarden Apollo Credit B.V.

1: Algemeen

Definities

1.1 Apollo Credit B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd aan de Meeuwenlaan 100 te Amsterdam.

1.2 Klant: Degene die met Apollo Credit B.V. een overeenkomst aangaat. Of degene die een vordering ter incasso aan biedt aan Apollo Credit B.V.

1.3 Debiteur: Degene op wie Klant een vordering heeft, oftewel de schuldenaar van de Klant.

1.4 Vordering: Het op enig moment totaal te vorderen bedrag van Debiteur, inclusief alle kosten en rente.

1.5 Hoofdsom: Het door Klant aangeboden openstaande bedrag.

1.6 Buitengerechtelijke kosten/incassokosten: De kosten welke Apollo Credit B.V. namens Klant bij Debiteur in rekening brengt ter vergoeding voor het inschakelen van Apollo Credit B.V.

Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen van Apollo Credit B.V. tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van vorderingen.

2.2 Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met enige bepaling van dwingend recht, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

2.3 Eventuele afwijkende voorwaarden van Klant worden door Apollo Credit B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Apollo Credit B.V. slechts dan indien en voor zover zij zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2.4 Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan onder voorbehoud van eventueel schriftelijk overeengekomen opschortende voorwaarden en tarieven door Apollo Credit B.V.. De door Apollo Credit B.V. gedane offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen en zijn excl. BTW tenzij anders aangegeven.

2.5 Alvorens Apollo Credit B.V. tot het verlenen van diensten overgaat dient Klant de incasso overeenkomst digitaal te accepteren. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd en is maandelijks door één van de partijen schriftelijk opzegbaar. Na opzegging zal de dienstverlening door Apollo Credit B.V. worden voortgezet ten aanzien van nog lopende opdrachten. Na afronding van de lopende opdrachten wordt de overeenkomst definitief beëindigd.

2.6 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) Apollo Credit B.V. zijn voor Apollo Credit B.V. niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2.7 Apollo Credit B.V. is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.

2.8 Klant stemt er mee in dat Apollo Credit B.V. de overeenkomst zo nodig door derden laat uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal door Apollo Credit B.V. de benodigde zorgvuldigheid betracht worden.

2.9 Apollo Credit B.V. is gerechtigd een lopende incasso-overeenkomst inclusief alle rechten en plichten aan een derde over te dragen.

2.10 Klant is gehouden in geval van adreswijziging en/of wijziging van rechtsvorm Apollo Credit B.V. daarvan per direct schriftelijk in kennis te stellen.

Tarieven

3.1 Apollo Credit B.V. werkt volgens het No Cure No Pay principe. Er zal derhalve geen vergoeding in rekening worden gebracht tot betaling vanuit Debiteur volgt. Apollo Credit B.V. zal na (deel)betaling van de factuur door Debiteur een vergoeding in rekening brengen bij Klant welke pro rato wordt berekend aan de hand van de bij Debiteur in rekening gebrachte incassokosten. Een uitgebreide uitleg van het No Cure No Pay Principe is terug te vinden in bijlage A.

3.2 Apollo Credit B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen door uitgifte van een nieuwe tarievenlijst, welke tevens geldt voor de lopende opdrachten. Indien wijziging een prijsstijging van meer dan 10 % inhoudt, heeft Klant het recht de overeenkomst te beëindigen. Prijswijzigingen hebben geen betrekking op dossiers welke reeds in behandeling zijn bij Apollo Credit B.V.

3.3 Voor een eventueel juridisch traject gelden afwijkende kosten. Deze zijn terug te vinden in bijlage B.

Geheimhouding

4.1 Klant is verplicht alle in het kader van een opdracht door Apollo Credit B.V. aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

4.1 Apollo Credit B.V. voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens Europese richtlijn nr. 95/46/EG.

Bewaarplicht

5. Apollo Credit B.V. is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan Klant te retourneren.

Nalatigheid

6. Indien Klant zijn verplichtingen uit enige met Apollo Credit B.V. gesloten overeenkomst niet nakomt, is Apollo Credit B.V. gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige, tussen partijen bestaande, overeenkomst op te schorten.

Aansprakelijkheid

7.1 Apollo Credit bv levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.

7.2 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt door of namens Apollo Credit B.V. voor rekening en risico van Klant.

7.3 In geval van overmacht is Apollo Credit B.V. niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Apollo Credit B.V. onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Apollo Credit B.V. of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft Apollo Credit B.V.- naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden zonder dat Apollo Credit B.V. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

7.4 Apollo Credit B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar werknemers of derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

7.5 De aansprakelijkheid van Apollo Credit B.V. voor schade van de Klant, voortvloeiend uit de Overeenkomst, is beperkt tot een som die gelijk is aan de som, die voor de Service die onder de Overeenkomst wordt geleverd, is betaald in het jaar waarin de claim ontstaat. Apollo Credit B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade. Enig indirect of bijkomend verlies, zoals financieel verlies, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van zaken of goodwill of enige andere types van verwachte of incidentele verliezen, zoals het verlies van verwachte besparingen, een verhoging van grote schulden en het niet kunnen verlagen van grote schulden, wordt niet vergoed.

7.6 Apollo Credit B.V. voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan haar ter incasso zijn overgedragen. Evenmin kan Apollo Credit B.V. aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor Apollo Credit B.V.

7.7. Klant is gehouden Apollo Credit B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens Apollo Credit B.V. in behandeling nemen en incasseren van door Klant aangeboden vorderingen.

Betaling

8.1 Betaling van de door Apollo Credit B.V. aan Klant gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2 Indien Klant ondanks sommatie en aanmaningen niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Apollo Credit B.V. genoodzaakt is te maken.

8.3 Apollo Credit B.V. is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor Klant in bezit heeft.

Toepasselijk recht en rechtskeuze

9.1 Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

2: Incasso

10.1 Indien Klant Apollo Credit B.V. opdraagt een vordering te incasseren, machtigt Klant Apollo Credit B.V. om in haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van Apollo Credit B.V. noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

  • het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur;
  • het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
  • het ontvangen van gelden;
  • het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling;
  • het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;
  • het aanvragen van een faillissement.
  • het inzetten van een debiteurenbezoeker

10.2 Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een gerechtelijke procedure, zullen de betreffende kosten op voorschotbasis aan Klant in rekening gebracht worden. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is Apollo Credit B.V. niet gehouden tot verdere werkzaamheden.

10.3 Er vindt maandelijks een (tussentijdse) afdracht van door Apollo Credit B.V. geïncasseerde bedragen plaats. Deze worden mogelijk eerst verrekend met door Apollo Credit B.V. te ontvangen gelden van Klant.

10.4 Apollo Credit B.V. is gerechtigd additionele kosten (gemaakt door derden) bij Klant in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de Debiteur.

10.5 Apollo Credit B.V. is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de debiteur de vordering op juridische gronden betwist. Ook bij onvoldoende verhaalsmogelijkheden van Debiteur is Apollo Credit B.V. gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen. Apollo Credit B.V. zal dit waar mogelijk altijd in overleg doen met Klant tenzij anders overeengekomen.

10.6 Er is sprake van betaling door de Debiteur wanneer de Debiteur de vordering aan Apollo Credit B.V. dan wel rechtstreeks aan Klant heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover Klant op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen. Klant dient Apollo Credit B.V. er zo snel mogelijk van in kennis te stellen als de Debiteur betaalt.

10.7 Indien een debiteur alleen de hoofdsom of een gedeelte daarvan betaalt is Apollo Credit B.V. gerechtigd om haar kosten in rekening te brengen pro rato over het deel van de factuur wat betaald is. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

10.8 Indien Klant een incasso-opdracht intrekt, buiten Apollo Credit B.V. om een betalingsregeling treft met de debiteur, met de debiteur een schikking treft, de opdracht bij een andere partij onderbrengt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, valt dit onder ‘intrekken van het dossier’ en is Apollo Credit B.V. gerechtigd een vergoeding over de haar ter incasso gestelde vordering en al verschuldigde kosten van derden in rekening te brengen.

10.9 Klant behoudt zich het recht om binnen 24 uur na het in behandeling nemen van haar vordering door Apollo Credit B.V. om deze kosteloos en zonder opgaaf van reden terug te trekken.

10.10 Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van hetgeen Apollo Credit B.V. toekomt.

10.11 Indien de debiteur één of meerdere verschuldigde bedragen voor de aan Apollo Credit B.V. overgedragen vorderingen rechtstreeks voldoet aan Klant, dan moet Klant dit direct aan Apollo Credit B.V. melden. De financiële afwikkeling vindt vervolgens plaats in overeenstemming met het hiervoor bepaalde.

10.12 Indien Klant, tijdens een lopende opdracht, niet meer reageert op berichten van Apollo Credit B.V., zullen de buitengerechtelijke / incasso kosten bij Klant in rekening worden gebracht.

3: Debiteurenbeheer

11.1 Indien Klant Apollo Credit B.V. opdraagt het debiteurenbeheer (gedeeltelijk) voor haar uit te voeren machtigt Klant Apollo Credit B.V. om in haar naam alle benodigde handelingen te verrichten die naar het inzicht van Apollo Credit B.V. noodzakelijk zijn. Deze handelingen zullen vooraf zijn overeengekomen.

11.2 Debiteurenbeheer wordt uitgevoerd volgens een vast traject zoals overeengekomen met Klant. Al het meerwerk zal zonder vooraf akkoord Klant niet doorberekend worden. Ook extra kosten gemaakt door Apollo Credit B.V. zullen zonder vooraf akkoord niet worden doorberekend.

11.3 Met een bel actie wordt bedoeld het daadwerkelijk in contact komen met de debiteur ofwel het 3x niet aantreffen of kunnen bereiken van debiteur.

11.4 Het versturen van herinneringen/aanmaning gebeurt geheel op kosten van Klant tenzij anders overeengekomen.

11.5 Aan het debiteurenbeheer is geen contractuele periode verbonden. Klant dient echter wel ten minste een maand van te voren kennis te geven van het niet langer nodig hebben van de dienstverlening. Tenzij anders overeengekomen.

11.6 Debiteurenbeheer valt niet onder de No Cure No Pay werkzaamheden van Apollo Credit B.V.

4: Gebruik online incassomanager

12.1 In geval van opdracht tot incasso heeft de Klant het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van de incassomanager van Apollo Credit B.V.. Dit recht is beperkt tot intern gebruik.

12.2 Apollo Credit B.V. kent de Klant toegangscodes toe voor de incassomanager. Apollo Credit B.V. houdt het recht voor deze codes te wijzigen. Klant behandelt deze codes vertrouwelijk en maakt deze slechts kenbaar aan de geautoriseerde medewerkers. Apollo Credit B.V. is nimmer aansprakelijk voor misbruik van deze toegangscodes.

4: Overig

13.1 In geval van beëindiging van de samenwerking of de van toepassing zijnde overeenkomsten blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Bijlage A: uitleg no cure no pay regeling Apollo Credit B.V.

A1. Apollo Credit B.V. hanteert geen dossier/aanmelding/behandelings kosten of soortgelijke kosten.

A2. Apollo Credit B.V. belast in het minnelijke traject geen kamer van koophandel kosten of andere kosten welke gemaakt worden ter behandeling van het dossier door.

A3. Apollo Credit B.V. brengt pas kosten in rekening na betaling van de debiteur. Bij geen betaling zal er dus geen factuur volgen. Tenzij er is voldaan aan voorwaarde genoemd in punt A6 van bijlage A.

A4. Bij betaling van de gehele factuur of meer (bijvoorbeeld inclusief incassokosten en rente) zullen de kosten welke Apollo Credit B.V. in rekening brengt gelijk zijn aan de berekende incassokosten.

A5. Bij gedeeltelijke betaling van de factuur waarna de rest van de vordering niet incasseerbaar is zullen de kosten pro rato worden berekend. Zeggende: indien 50% van de factuur is betaald zullen de in rekening gebrachte kosten 50% van de aan de debiteur berekende incassokosten bedragen.

A6. Mocht de opdrachtgever besluiten om de vordering voortijdig terug te trekken of te crediteren zal dit worden gezien als betaling van de factuur en zal Apollo Credit B.V. de berekende incassokosten in rekening brengen. Dit met een maximum van €750,-

A7. Alle bovenstaande voorwaarden zijn op alle vorderingen van toepassing tenzij vooraf anders schriftelijk overeengekomen.

A8. Alle genoemde prijzen zijn ex. btw. Indien de betreffende vordering betrekking heeft op een particulier zullen wij de btw op onze facturen moeten vermelden.

Bijlage B: Kosten juridische traject

B1. Apollo Credit B.V. belast de kosten welke door de deurwaarder worden doorbelast zonder toevoeging door aan klant.

B2. Het opmaken van de dagvaarding wordt gedaan door de deurwaarder. De deurwaarder beschouwt dit als enkele ambtshandeling met vast tarief.

B3. Per ambtshandeling wordt €75,00 in rekening gebracht

B4. Mocht een vordering na vonnis niet betaald worden zal het er aan maximum aan €375,00 in rekening worden gebracht.

B5. Naast ambtshandelingen zullen ook de verschotten worden doorbelast. Hieronder vallen advertentiekosten, kosten slotenmaker, informatiekosten, griffierechten en eventueel kosten van de advocaat.

B6. Het juridisch tarief van de deurwaarder bedraagt €110,- per uur.

B7. Indien een vordering tijdens behandeling door de deurwaarder wordt teruggetrokken door klant worden alle gemaakte kosten doorbelast.

B8. Bij een deelbetaling waarbij het restant niet incasseerbaar is zal de deurwaarder eerst eigen kosten met een maximum van €375,00 in rekening brengen. Daarna de hoofdsom en proceskosten cf. Titel en tenslotte de overige gemaakte kosten.

B9. In het geval van het aan gaan van een juridische procedure moet klant een voorschot aan Apollo Credit B.V. voldoen voordat Apollo Credit B.V. de zaak aanmeld bij de deurwaarder. Uit dit voorschot zullen de doorbelaste voorschotten en ambtshandelingen welke worden doorbelast worden voldaan. Na afwikkeling van het dossier zal een eventueel teveel betaald voorschot worden terugbetaald.